Mecenas działu

Podział marek zegarkowych według Fundacji Haute Horlogerie (FHH)

Doskonałe Zegarmistrzostwo (Fine Watchmaking) to świat wiedzy i kompetencji, który dobrze znany jest koneserom i kolekcjonerom lecz pozostaje w dużej mierze mało znany szerokiej publiczności. Ideą, która przyświecała powołaniu w 2005 roku Fundacji Haute Horlogerie (Fondation de la Haute Horlogerie, w skrócie FHH) było pełnienie roli wiarygodnego i referencyjnego źródła informacji dla profesji w branży oraz promowanie w świecie Doskonałego Zegarmistrzostwa.

Definicje

„Fine Watchmaking” wg FHH reprezentuje doskonałość w wytwarzaniu zegarków oraz technikach będącą w symbiozie ze sztuką użytkową. Odnosi się do działalności, której normy i wartości stanowią szczególne podejście do pomiaru czasu.

U podstaw Doskonałego Zegarmistrzostwa leżą takie wartości jak:

 • tożsamość (Identity): podpis DNA marki,
 • wiarygodność (Authenticity): kiedy działania stoją w zgodzie z deklaracjami,
 • oryginalność/wyróżnik (Difference/Originality): indywidualne cechy wynikające z kreatywności i innowacyjności,
 • zasadność/kompetentność (Legitimacy): nie ma innej drogi niż opanowanie mistrzowskich technik,
 • etyka (Ethics): stosowanie odpowiedzialnych praktyk.
Piramida prestiżu marek zegarkowych wg FHH
Piramida prestiżu marek zegarkowych wg FHH

Pierwotna definicja prowadzi do bardziej szczegółowych koncepcji rozumianych jako łańcuch wartości, który obejmuje przede wszystkim produkt, ale także markę lub twórcę gwarantującego ten produkt. To sztuka złożona z tradycji i innowacji, nauki i techniki, tworzenia i przekazywania wiedzy, etyki i kultury. Doskonałe Zegarmistrzostwo wymaga aby interesariusze poważnie inwestowali w zasoby produkcyjne, twórczość oraz badania i rozwój. Jednocześnie muszą zapewnić ciągłość wiedzy fachowej, zwłaszcza w dziedzinie sztuki i techniki rzemiosła, oraz przestrzegać najlepszych praktyk. To decyduje o osobowości marki. Łańcuch ten powstaje w niepisanym pakcie pomiędzy marką, twórcą a klientem końcowym. Jest to pakt, który zobowiązuje do serwisowania, naprawiania a nawet restaurowania zegarków przez pełny cykl ich życia.

Biała Księga

Fundacja Haute Horlogerie powołała specjalną Radę, w skład której weszło 46 niezależnych międzynarodowych ekspertów z całego świata podzielonych na 7 dziedzin wiedzy fachowej skupionej wokół specyficznych aspektów zegarmistrzostwa. W czasie wieloletniej pracy Rady powstała Biała Księga (White Paper), która definiuje Doskonałe Zegarmistrzostwo i dostarcza obiektywnych kryteriów oceny interesariuszy ubiegających się o miano przynależnych do Panteonu.

Segmentacja

Fine Watchmaking to wymagająca i bogato zróżnicowana działalność, którą z tego właśnie powodu można brać pod uwagę tylko poprzez uwzględnienie unikalnego charakteru każdej marki. Najbardziej zasłużone zakłady zegarmistrzowskie tzw. Wielkie Domy (Maisons) , nowoczesne marki, luksusowe firmy oraz niezależni twórcy proponują różne podejścia do tej sztuki, które mimo to odpowiadają definicji i podstawowym wartościom zegarmistrzostwa. Dlatego pierwszym krokiem w kierunku oceny, które marki posiadają potencjał wejścia do Panteonu Doskonałego Zegarmistrzostwa jest zdefiniowanie kategorii, do której należą. Rada Fundacji FHH podzieliła je na cztery odrębne segmenty:

 1. Historyczne Domy Historic Maisons – firmy, które podtrzymują tradycję i dziedzictwo
 2. Współczesne Marki Contemporary Brands – marki, które należą do dzisiejszych czasów i są charakterystyczne dla współczesności
 3. Marki Luksusowe Luxury Brands – wielo-produktowe marki luksusowe, które inwestują w sztukę szlachetnego zegarmistrzostwa wykazując kreatywność, innowacyjność i doskonałość
 4. Artyści-Twórcy Artisans-Creators – niezależni zegarmistrzowie i twórcy, którzy korzystają z określonej wiedzy fachowej i którzy na ogół prowadzą produkcję, sprzedaż i serwis posprzedażny swoich produktów.

Biorąc pod uwagę różnorodność wynikającą z tej segmentacji, nie wszystkie kryteria oceny mogą być stosowane w odniesieniu do każdego segmentu.

Metoda oceny marek

Interesariusze są oceniani według dwustopniowego procesu, obejmującego obiektywny przegląd w każdym obszarze kompetencji oraz globalną ocenę przez każdego członka Rady. Ocena ta opiera się na wiedzy ekspertów i ich postrzeganiu marki, a także na informacjach dostarczanych przez samych zainteresowanych (na zasadzie dobrowolności).

Do celów obiektywnej oceny według obszaru kompetencji eksperci w każdym obszarze oceniają markę na podstawie obiektywnych, zróżnicowanych, wymiernych lub mierzalnych kryteriów. Eksperci oceniają tylko te kryteria, które są istotne dla ich obszaru kompetencji. Przyznają punktację od 1, wskazując, że kryterium nie ma zastosowania, do 10 co oznacza, że kryterium to ma zastosowanie zgodnie z określoną skalą dla każdego kryterium.

Indywidualne całościowe uznanie przez każdego członka Rady (eksperci w siedmiu obszarach kompetencji oraz Komitet Sterujący) to subiektywna ocena marki od 1 do 10 w kontekście Doskonałego Zegarmistrzostwa.

Wynik końcowy jest syntezą obiektywnej oceny oraz subiektywnej oceny globalnej dokonanej przez członków Rady wg udziału 65% do 35% a obszary specjalizacji są indywidualnie ważone w zależności od poszczególnych segmentów.

Siedem obszarów kompetencji (wiedzy specjalistycznej).

Fundacja określiła Panteon Doskonałego Zegarmistrzostwa według siedmiu obszarów kompetencji. Obejmują one główne atrybuty zegarmistrzostwa i odnoszą się do gotowego zegarka (mechanizmu i wyglądu zewnętrznego), jak również do marki i jej historii. Począwszy od projektowania po produkcję, dystrybucję i serwis posprzedażny – siedem obszarów kompetencji tworzących Panteon „Fine Watchmaking”, który gwarantuje doskonałość w produkcji zegarków.
Siedem poniższych obszarów ocenianych przez odpowiednich ekspertów wraz z poszczególnymi kryteriami oceny tworzą wytyczne Białej Księgi:

1. Badania i rozwój, produkcja oraz kompetencje techniczne

 • Zakres jakości
 • Mechanizmy in-house
 • Produkcja części zewnętrznych zegarka
 • Zdobienie, dekorowanie
 • Techniczne innowacje
 • Standardy jakości COSC, Pieczęć Genewska itp.
 • Użycie certyfikowanych laboratoriów dla kamieni szlachetnych
 • Udział zegarków wykonanych z metali szlachetnych

2. Styl, projektowanie i kompetencje artystyczne

 • Oryginalność projektów, zróżnicowanie
 • Autentyczność, spójność z DNA marki i jej otoczeniem
 • Obecność artystycznego rzemiosła w projektowaniu
 • Kreatywność i innowacyjność

3. Historia i DNA

Dla Historic Maisons:

 • Autentyczna i nieprzerwana historia (od oficjalnie zarejestrowanej daty założenia)
 • Poszanowanie dla idei założyciela marki
 • Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego

Dla Contemporary Brands oraz innych segmentów:

 • Rozwój/kontynuacja autentycznej, udokumentowanej historii, która jest specyficzna dla marki
 • Działanie z zamiarem przyczynienia się do postępu w zegarmistrzostwie
 • Strategia ochrony w zakresie przechowywania archiwów oraz dostępności części dla kolekcji będącej dziedzictwem marki

4. Dystrybucja i serwis posprzedażny

 • Jakość punktów sprzedaży w podziale na strefy geograficzne
 • Serwis po sprzedażny w podziale na strefy geograficzne
 • Polityka selektywnej dystrybucji i ustalania cen

5. Rynek koneserów i kolekcjonerów

 • Zainteresowanie współczesnymi zegarkami (powstałymi po 1985 roku) na rynku aukcyjnym
 • Zainteresowanie produktami historycznymi (powstałymi przed 1985 r.) na rynku aukcyjnym (tylko dla Historic Maisons)
 • Społeczność koneserów i kolekcjonerów
 • Rynek wtórny: wartość odsprzedaży po 10 latach, z wyłączeniem rynku aukcji

6. Wizerunek marki i komunikacja

 • Uznanie dla marki
 • Identyfikacja produktu
 • Obecność cyfrowa
 • Etyka korporacyjna: odpowiedzialność społeczna i zgodność ekologiczna

7. Kształcenie zawodowe, kompetencje szkoleniowe

 • Szkolenie personelu na stanowiskach technicznych
 • Szkolenie personelu sprzedaży.
Piramida prestiżu marek zegarkowych wg FHH
Piramida prestiżu marek zegarkowych wg FHH

Szczegółowy opis kryteriów w ramach poszczególnych segmentów dostępny w Białej Księdze.

Proces podejmowania decyzji

Marki, które uzyskają co najmniej 6 punktów (na 10), klasyfikowane są jako interesariusze Panteonu Fine Watchmaking. Dla marek, które uzyskały wynik od 5,7 do 6,3 dopuszcza się 5-procentową tolerancję i poddaje pod dodatkowe głosowanie członków Rady, którzy muszą zadecydować większością głosów o przynależności. Przedstawiciele każdej marki otrzymują dokument, w którym przedstawia się ściśle poufną ocenę danej marki, w tym jej wyniki. Ocena ta jest omawiana tylko z nimi i nie jest publikowana ani ujawniana stronom trzecim. Nie jest również wykorzystywana do tworzenia jakiegokolwiek rodzaju rankingu.

Po każdej ocenie organizowane jest spotkanie Rady z przedstawicielami marki, podczas którego oceniany może zgłaszać uwagi na temat wyników. Jeśli nie uzyska wymaganej liczby punktów, przedstawia swoje argumenty i postulaty do ewentualnego ponownego rozpatrzenia w ciągu najbliższych trzech lat.

Ponowna ocena okresowa jest przeprowadzana i udostępniana w celu oszacowania postępu wydarzeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, odzwierciedlając tym samym stale zmieniające się otoczenie.

Klasyfikacja interersariuszy Panteonu Fine Watchmaking opublikowana jest na stronie Fundacji FHH: www.hautehorlogerie.org a także prezentujemy ją poniżej:

Piramida prestiżu marek zegarkowych wg FHH
Piramida prestiżu marek zegarkowych wg FHH

Obecnie sześćdziesiąt cztery marki spełniają kryteria „Fine Watch” określone przez Radę. Trzydzieści z nich zostało markami partnerskimi Fundacji Haute Horlogerie.

Źródło: hautehorlogerie.org.